Privacy policy

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TAKO PLIUS“

INTERNETINĖS SVETAINĖS WWW.TAKOPLIUS.LT LANKYTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės www.takoplius.lt lankytojų privatumo politikoje pateikiama informacija kaip Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ tvarko asmens duomenis gautus internetinėje svetainėje www.takoplius.lt

1. SĄVOKOS

Lankytojas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris lankėsi Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinėje svetainėje www.takoplius.lt siekdamas naudotis Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusi su lankytoju, kuri pateikiama Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinėje svetainėje www.takoplius.lt išreiškiant susidomėjimą teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant, bet neapsiribojant rinkimas, įrašymas, saugojimas, perdavimas ir kt.

Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“– tai Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuriam suteiktas registracijos kodas yra 301817798, registruota buveinė yra adresu Šv. Stepono g. 5, Vilnius, o biuro adresas Vingrių g. 6A, Vilnius.

Užklausa – tai lankytojo siunčiamas tekstinis pranešimas Uždarajai akcinei bendrovei „Tako plius“ išreiškiant susidomėjimą teikiamomis paslaugomis.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šioje Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės lankytojų privatumo politikoje pateikiamos bendrosios nuostatos, kaip Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ tvarko internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis. Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ar kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose.

2.2. Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.3. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ naudojamų slapukų politika skelbiama Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ interneto svetainėje www.takoplius.lt.

3. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės www.takoplius.lt lankytojų asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš lankytojų, kuomet jie išreiškia susidomėjimą Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ teikiamomis paslaugomis, siunčiant Uždarajai akcinei bendrovei „Tako plius“ užklausą. Pagrindinės asmens duomenų kategorijos, kurias Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ tvarko, kai asmens duomenys yra gaunami lankantis Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinėje svetainėje, yra:

Asmens tapatybės duomenys – vardas ir/ar pavardė;

Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS

4.1. Pagrindinis tikslas, kurio siekia Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ tvarkydama internetinės svetainės www.takoplius.lt lankytojų duomenis yra pateikti atsakymą į lankytojo užklausą, išreikštą susidomėjimą Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ teikiamomis paslaugomis. Tai reiškia, kad asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b punktas) bei teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punktas).

4.2. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės www.takoplius.lt lankytojų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais nėra naudojami.

5. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės www.takoplius.lt lankytojų asmens duomenys tretiesiems asmenims.

6. GEOGRAFINĖ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės www.takoplius.lt lankytojų duomenys tvarkomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės lankytojų duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, atsižvelgiant į Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ komunikavimo su lankytojų terminą, bet ne ilgiau kaip 1 metus po komunikacijos su lankytoju pabaigos.

8. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TAKO PLIUS“ INTERNETINĖS SVETAINĖS WWW.TAKOPLIUS.LT LANKYTOJO KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės www.takoplius.lt lankytojo kaip asmens duomenų subjekto teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu apima teisę:

8.1.1. Reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.

8.1.2. Reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei lankytojas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

8.1.3. Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ įvertins, ar lankytojas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.

8.1.4. Gauti informaciją apie tai, ar Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

8.1.5. Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

8.1.6. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

8.1.7. Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei lankytojas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

8.2. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės www.takoplius.lt lankytojas kaip asmens duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti Uždarajai akcinei bendrovei „Tako plius“ pateikęs prašymą. Atsakymas į prašymą pateikiamas ne vėliau per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Lankytojas kaip asmens duomenų subjektas prašyme turi būti nurodyti savo kaip asmens duomenų subjekto identifikacinius duomenis. Identifikaciniai duomenys reikalingi siekiant identifikuoti asmens tapatybę ir apsaugoti asmens duomenis nuo trečiųjų asmenų neteisėto asmens duomenų sužinojimo. Prašymas gali būti pristatomas fiziškai į Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ biurą adresu Vingrių g. 6A, Vilnius, siunčiamas registruotu paštu arba elektroniniu paštu info@takoplius.lt. Prašymas, siunčiamas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas mobiliuoju arba elektroniniu parašu.

9. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TAKO PLIUS“ INTERNETINĖJE SVETAINĖJE WWW.TAKOPLIUS.LT NAUDOJAMI SLAPUKAI IR JŲ VALDYMAS

9.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ internetinėje svetainėje www.takoplius.lt naudoja šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
_utm.gif Registruoja informaciją apie lankytojo naršyklę ir kompiuterį Iki interneto

svetainės lango

uždarymo

_utma Renka informaciją apie tai kiek kartų lankytojas lankėsi internetinėje svetainėje, taip pat registruoja pirmojo ir paskutinio prisijungimo datas. 2 metai
_utmb Registruojamas prisijungimo laikas Iki interneto

svetainės lango

uždarymo

_utmc Registruojamas internetinės svetainės lango uždarymo laikas Iki interneto

svetainės lango

uždarymo

_utmt Naudojamas siekiant padidinti užklausų siuntimo greitį į serverį. Iki interneto

svetainės lango

uždarymo

_utmz Renka duomenis apie tai, iš kokiu būdu lankytojas apsilankė internetinėje svetainėje, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kokia nuoroda buvo spustelėta ir koks paieškos terminas buvo naudojamas. 6 mėnesiai

9.2. Lankytojas gali valdyti slapukų veikimą Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinėje svetainėje www.takoplius. Slapukų valdymas priklauso nuo to koks įrenginys ir kokia naršyklė yra naudojama. Žemiau pateiktose nuorodose nurodyta slapukų valdymo instrukcija:

„Google Chrome“ atveju – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt;
„Mozilla Firefox“ atveju – https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas;
„Internet Explorer“ atveju – https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
„Safari“ atveju – https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_GB&locale=en_GB;
„Opera“ atveju – http://help.opera.com/Windows/9.51/en/cookies.html.
9.3. Atsidarius Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ interneto svetainę www.takoplius.lt visuomet atsiranda laukas siekiantis atkreipti lankytojo dėmesį dėl internetinėje svetainėje naudojamų slapukų ir prašymu išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą su slapukų naudojimu. Lankytojui nesutikus su slapukų įrašymu lankytojo įrenginyje ir naršyklėje, Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinė svetainė www.takoplius.lt gali veikti nekorektiškai, t. y. gali neveikti tam tikros funkcijos, puslapio atvaizdavimas gali būti nekokybiškas, iškraipytas ir pan.

10. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TAKO PLIUS“ INTERNETO SVETAINĖS WWW.TAKOPLIUS.LT PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAS

10.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ šią interneto svetainės www.takoplius.lt lankytojų privatumo politiką keičia savo iniciatyva atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, teismų praktiką, rekomendacijas.

10.2. Pakeista (atnaujinta) Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ interneto svetainės www.takoplius.lt lankytojų privatumo politika skelbiama Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinėje svetainėje www.takoplius.lt.

10.3. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės www.takoplius.lt lankytojų privatumo politika internetinėje svetainėje www.takoplius.lt skelbiama tik aktuali redakcija.

Get in Touch